Pædagogik

I forhold til børnenes læring arbejder vi med fem fokusområder.

Vores fem fokusområder er:

  1. Kropslige og æstetiske udtryksformer
  2. Mødet med natur og udeliv
  3. Personlighedsudvikling
  4. Sociale kompetencer
  5. Sproglige udtryksformer

1. Kropslige og æstetiske udtryksformer

Vi ønsker, at børnene styrkes fysisk, motorisk og opnår øget selvtillid. Vi lægger vægt på fællesskabsfølelsen og den naturlige bevægelsesglæde. Desuden vil vi gerne styrke børnenes kropsbevidsthed og koordineringsevne. Det er også vores mål, at børnene udforsker og tilegner sig viden med alle sanser.

2. Mødet med natur og udeliv

Natur og udeliv er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Oplevelser i naturen udvikler børn både mentalt og fysisk. Derfor skal børnene i vores SFO have mulighed for at opleve glæden ved at være i og sanse naturen på alle årstider og samtidig tilegne sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

Vi ønsker, at børnene får kendskab til lokalområdet og oplever de mange muligheder for leg og bevægelser som vigtig inspiration. Vi ønsker ligeledes at skabe grobund for udvikling af børnenes lege, fordybelse, eksperimenter, forundring, bevægelse og fantasi med vores forskellige legeområder; marken, træerne, shelter området, bålhuset og skoven.

3. Personlighedsudvikling

Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Vi gør derfor vores til, at børnenes selvværdsfølelse styrkes gennem samvær med troværdige, nærværende og anerkendende voksne.

Det er grundlæggende, at vi har respekt for andre mennesker. Børnene skal opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab. De skal også lære at se og forstå samspillet med andre og de konflikter, der kan opstå.

Børnene skal kunne mærke deres egne grænser – kunne sige til og fra – og indgå som en del af et større socialt fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i.

4. Sociale kompetencer

Vi betragter sociale kompetencer som grundlæggende i samspillet mellem mennesker og som grundstenen i det pædagogiske arbejde.

Sociale kompetencer udvikles i samspil med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer.

Vores mål er, at børnene udvikler og vedligeholder venskaber, videreudvikler samspilskompetencer og det at være en del af en gruppe, lærer at respektere forskellige opfattelser og indgå i forpligtende fællesskaber, lærer om tolerance og rummelighed ved at acceptere og respektere andre trods forskelligheder og ikke mindst lærer om medbestemmelse og ansvar.

5. Sproglige udtryksformer

Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre.

Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces; f.eks. talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog.

At børnene mestrer sproget, er afgørende for socialt samspil med andre, derfor er vores mål at udvikle barnets sproglige udtryksformer. For at kommunikere hensigtsmæssigt er det vigtigt, at børn forstår sammenhængen mellem f.eks. kropssprog, mimik og tale.