SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Munkholmskolens SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Vi har en masse livlige, aktive, nysgerrige og udforskende børn fra 0.-3. klasse fra de omkringliggende byer i skoledistriktet og parcelhuskvarterene i Stevnstrup.

I forårsmånederne har SFO'en have førskolebørn i "Glidende overgang" fra børnehave til SFO. Dette betyder, at en gruppe børn er i SFO’en om formiddagen for at lette overgangen til et nyt miljø og med intentionen om, at skolestarten bliver mere tryg, når en del af børnene allerede kender SFO-/skolemiljøet.

At børnene har mulighed for frihed og valgmuligheder prioriteres højt. Derfor har vi valgt ikke at gruppe- og stueopdele SFO’en, men i stedet arbejde ud fra det pædagogiske princip "åben plan". At arbejde ud fra "åben plan" betyder overordnet, at børnene selv bestemmer, hvor de vil opholde sig, og hvilke aktiviteter de vil deltage i.

Vi mener, det er vigtigt for børnene at vælge TIL i stedet for FRA.

Vores intention er, at udfylde børnenes fritid og frirum på en positiv og udviklende måde.

I er altid velkomne til at tage en kop kaffe og få en snak med os, hvis I føler der er noget, som skal rundes. Som vi siger: "Spørg hellere en gang for meget end en for lidt".

Morgen

SFO’en er åben før skoletid fra kl. 06.30-08.00.

Tempoet om morgenen er naturligvis lidt roligere end om eftermiddagen. Morgenstunden går for det meste med at blive rigtig vågen, spise morgenmad, hygge sig, spille, tegne, måske se lidt morgen-tv eller bare få en god snak med de voksne.

SFO’en giver morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra, og vi byder på cornflakes og havregryn. Morgenmaden er fremme i tidsrummet kl. 06.30 til ca. kl. 07.30.

Eftermiddag

Når børnene kommer fra skole er det meget vigtigt, at de henvender sig i receptionen, så vi kan krydse dem af. Herefter kan børnene deltage i mange forskellige aktiviteter, f.eks. en tur i hallen, udeleg, boldspil, bålhusaktiviteter, værksteder, cafémad, korte ture m.m.

Det er frivilligt, hvornår børnene spiser deres medbragte mad. I caféen vil der hele eftermiddagen være dækket op med vand og glas. Klokken 15.00 minder vi de børn, der endnu ikke har spist, om at gå til caféen og få lidt mad/frugt og vand.

Cafémad

En gang om ugen har børnene mulighed for at købe cafémad.

Børnene inddrages i videst muligt omfang i denne aktivitet.

På ugeplanerne kan I finde flere informationer om cafémad.

Afhentning

Når børnene går hjem eller bliver hentet, er det meget vigtigt, at de siger farvel til receptionisten, der har ansvaret for at sende alle børnene. Hvis børnene ikke afhentes i SFO'en, har de mulighed for at blive sendt på hele og halve klokketimer. Hvis barnet går til sport, musik eller lignende, sender vi også gerne hertil.

Vores institution er opbygget som en "åben plan-institution", hvor alle børn færdes i hele SFO’en.

Da SFO'en ikke er stueopdelt er der tilknyttet primærpædagoger til de forskellige klasser. Primærpædagogerne er samtidig en del af vores indskolingssamarbejde og varetager i fritidsdelen specifikt forældrekontakten og samler informationer i forhold til de enkelte børn.

SFO'en er bygget op omkring en reception, hvor alle børn tjekker ind og ud, og fremmødet bliver registreret. Receptionisten er primært lukkevagten og denne person har ansvaret for at sende børnene, tage telefon og cirkulere rundt i SFO'en.

Caféen er et andet centralt område i SFO'en og her kan børnene spise deres mad hele eftermiddagen. Receptionisten er også caféansvarlig og minder evt. børnene om at spise deres eftermiddagsmad. En gang ugentligt er der mulighed for at købe cafémad i SFO'en, og børnene inddrages i det praktiske arbejde i den forbindelse.

Idræt og bevægelse er en naturlig del af SFO'en.

På SFO'ens aktivitetsplaner er der fysisk aktivitet og bevægelse sat på flere gange ugentligt, f.eks. boldspil og bevægelseslege udenfor på multibanen eller i hallen/gymnastiksalen, BMX-ture i skoven, svømning og gåture til skoven.

I løbet af året har vi bl.a. cykeluger, "anderledes OL"-uger og fodbold-, bowling- og bordtennisturneringer.

Vi er så heldige at have fantastiske udenomsarealer, en dejlig og meget stor naturlegeplads, med bålhus, eget shelter midt i en lille skov, BMX-bane, masser af asfalt til bl.a. cykler og rulleskøjter, en stor græsskråning med gode klatretræer samt mulighed for at benytte hal, gymnastiksal og skolens boldbaner.

Børnene inddrages løbende i evalueringen af aktiviteterne og får mulighed for at komme med forslag til nye lege og aktiviteter.

Vi prioriterer den "frie leg"; børnene bestemmer selv, hvor de leger, hvem de leger med, og hvornår de leger.

I forhold til børnenes læring arbejder vi med fem fokusområder.

1. Kropslige og æstetiske udtryksformer

Vi ønsker, at børnene styrkes fysisk, motorisk og opnår øget selvtillid. Vi lægger vægt på fællesskabsfølelsen og den naturlige bevægelsesglæde. Desuden vil vi gerne styrke børnenes kropsbevidsthed og koordineringsevne. Det er også vores mål, at børnene udforsker og tilegner sig viden med alle sanser.

2. Mødet med natur og udeliv

Natur og udeliv er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Oplevelser i naturen udvikler børn både mentalt og fysisk. Derfor skal børnene i vores SFO have mulighed for at opleve glæden ved at være i og sanse naturen på alle årstider og samtidig tilegne sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

Vi ønsker, at børnene får kendskab til lokalområdet og oplever de mange muligheder for leg og bevægelser som vigtig inspiration. Vi ønsker ligeledes at skabe grobund for udvikling af børnenes lege, fordybelse, eksperimenter, forundring, bevægelse og fantasi med vores forskellige legeområder; marken, træerne, shelter området, bålhuset og skoven.

3. Personlighedsudvikling

Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Vi gør derfor vores til, at børnenes selvværdsfølelse styrkes gennem samvær med troværdige, nærværende og anerkendende voksne.

Det er grundlæggende, at vi har respekt for andre mennesker. Børnene skal opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab. De skal også lære at se og forstå samspillet med andre og de konflikter, der kan opstå.

Børnene skal kunne mærke deres egne grænser – kunne sige til og fra – og indgå som en del af et større socialt fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i.

4. Sociale kompetencer

Vi betragter sociale kompetencer som grundlæggende i samspillet mellem mennesker og som grundstenen i det pædagogiske arbejde.

Sociale kompetencer udvikles i samspil med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer.

Vores mål er, at børnene udvikler og vedligeholder venskaber, videreudvikler samspilskompetencer og det at være en del af en gruppe, lærer at respektere forskellige opfattelser og indgå i forpligtende fællesskaber, lærer om tolerance og rummelighed ved at acceptere og respektere andre trods forskelligheder og ikke mindst lærer om medbestemmelse og ansvar.

5. Sproglige udtryksformer

Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre.

Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces; f.eks. talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog.

At børnene mestrer sproget, er afgørende for socialt samspil med andre, derfor er vores mål at udvikle barnets sproglige udtryksformer. For at kommunikere hensigtsmæssigt er det vigtigt, at børn forstår sammenhængen mellem f.eks. kropssprog, mimik og tale.

SFO'en på Munkholmskolen arbejder ud fra en vision, mission og strategi.

Vision

SFO'en:

 • ønsker at give vores børn ro og tryghed via rammer og muligheder, så de også herigennem kan udvikle sig individuelt og harmonisk.
 • lægger vægt på oplevelser i naturen og fysisk udfoldelse.
 • ønsker gennem daglige gøremål at opdrage til ansvarlighed i forhold til en selv og fællesskabet.
 • lægger vægt på respekt for den enkelte i en dagligdag, hvor der skal være plads til smil og humor.
 • stiller krav til forældre og børn og forventer også, at kravene er modsatrettede.
 • lægger vægt på ”Frihed under ansvar” for børnene.
 • mener, at man gennem de små ting i hverdagen lægger grundlaget for de store ting i fremtiden.
 • ønsker at opdrage børnene til "VI-børn frem for JEG-børn".
 • vil opbygge børnenes selvværd.
 • ønsker at opdrage til selvhjulpenhed.

Mission

At bidrage børnene:

 • selvhjulpenhed – både psykisk som fysisk
 • ansvarlighed – overfor såvel personer som ting
 • stillingstagen
 • hjælpsomhed
 • glæde og humor
 • at vælge TIL frem for FRA
 • at arbejde ud fra lystprincippet
 • frihed under ansvar
 • et supplement til hjemmets opdragelse
 • kulturformidling
 • medbestemmelse

Strategi

For at realisere visionerne arbejdes der med nedenstående strategier:

Fysiske aktivitet og udfoldelse

 • Udeleg
 • Svømning
 • Idrætshallen
 • Gymnastiksalen
 • Ture ud af huset
 • Overnatninger
 • Overlevelsesture

Naturformidling/"Den grønne profil"

 • Udegruppe
 • Naturoplevelser
 • Fisketure
 • Overlevelsesture
 • Besøg på Naturskole
 • Ture i lokalområdet

Inddragelse i daglige gøremål

 • Cafe hjælpere
 • Cafesalg
 • Fælles oprydning
 • Maddage/madlavning
 • Inddragelse i indkøb
 • Medinddragelse i reparationer m.m.
 • Vedligeholdelse af vores materialer

Kreativitet i dagligdagen

 • Værksteder
 • Projekter
 • Spil

SFO’en ligger på Munkholmskolen i landsbyen Stevnstrup i Randers kommune. Stevnstrup ligger ca. 5 km udenfor Randers.

Vores SFO er en kommunal skolefritidsordning, som blev oprettet i 1985.

SFO'en er en "aben-plan-institution". SFO'en ligger i skolens C-hus på både over- og underetagen.

På grund af pladsproblemer blev der 1995 oprettet en udegruppe i SFO'en. Børnene deltog klassevis med primærpædagogen og vores udegruppeansvarlige.

Disse grupper fungerede fire dage om ugen – én uge ad gangen. Indtil sommeren 2010 var udegruppen en integreret del af SFO'en.

Foråret 2004 startede for første gang en gruppe børnehavebørn i vores førskolegruppe – hos os kaldet Glidende overgang.

Børnene er i SFO'en om formiddagen og er en del af den samlede børnegruppe om eftermiddagen. Intensionen med dette forløb er at lette overgangen fra børnehave til skole/fritidsdel, så børnene får en tryg start.

Med ændringen af Folkeskoleloven d. 26. maj 2008 kom der krav om, at skolefritidsordninger skal udarbejde mål og indholdsbeskrivelser. Disse erstatter vores tidligere læreplaner.

I skoleåret 2009/10 startede vi et spændende indskolingssamarbejde med virke fra august 2010. SFO'ens personale indgår om formiddagen i undervisningen på skolen indtil kl. 13:40, hvor skoledagen slutter for alle børn i indskolingen.

Med vores indskolingssamarbejde følger en anderledes SFO-hverdag. Vi arbejder til stadighed på at være i udvikling og skabe en fritidsdel der tilgodeser børnenes behov.

Munkholmskolens SFO er fast praktiksted for VIA University/Randers.

Vi modtager hvert år til den 1. juni og 1. december studerende, der skal ud i deres lønnede praktikker.

Dette skyldes, at Randers Kommune har forpligtet sig til at stille et antal praktikpladser til rådighed i kommunen, og vi følgelig er en del heraf.

De studerende indgår i personalenormeringen og er derfor at regne, som "faste medarbejdere" i den periode, de er tilknyttet huset. Som studerende vil man have timer i såvel skole- som fritidsdelen, hvor man skal planlægge og gennemføre forskellige forløb. Som udgangspunkt vil timerne primært være skemalagt i skolens indskolingshus samt i SFO-delen.

Vi er glade for at være praktikinstitution, da vi herigennem får nye input, som er med til at skabe refleksioner hos personalet – så vi kan udvikle vores praksis til fælles bedste for såvel børn som forældre.