Indskoling

Indskolingen foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen for alle børn og samtidig minimere eksklusionen til specialtilbuddene.

Målet er fælles for alle kommunens folkeskoler, men den enkelte skole har mulighed for at træffe beslutninger og skabe deres egen udgave af modellen.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen skal fremme børnenes personlige, faglige og sociale udvikling. Samtidig skabes der rum for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Læsning i indskolingen

Målet for læsningen er, at eleverne ved slutningen af 2. klasse har funktionelle læsefærdigheder, således at de oplever, at læsning kan bruges til at skaffe sig ny viden, indsigt og oplevelser.

Eleverne skal lære at anvende varierede læsestrategier, som understøtter afkodningen af tekstens budskab og sprogforståelsen.

Læseudviklingen

Elevernes læseudvikling følges ved hjælp af et læseudviklingsskema (LUS) og læseevaluering på begyndertrinnet.

Inden uge 38 har 0. klasserne taget testene: Store bogstaver, Find billedet og Vokaler.

Efter vinterferien tages testene: Alle bogstaver, Konsonanter, Forlyd rimdel og Find billedet.

Der udleveres læsemapper, som bruges til ugentlig dialog med hjemmet.

Læsekonference

I 0. klasse afholdes der læsekonference i september og marts/april måned. Konferencerne sikrer en tidlig identifikation af elever, der har risiko for at udvikle læsevanskeligheder. På konferencerne drøftes de tiltag, der skal sikre, at alle elever kan anvende det alfabetiske princip.

På marts/april-mødet deltager klasselærerne. I 0. klasse deltager også kommende 1. klasselærere, skolelederen og læsevejlederen. Der er fokus på at give kommende lærere et godt kendskab til elevernes skriftsproglige udvikling.

I 1. klasse tages efter vinterferien testene: Ordlæs, Orddiktat, Idas ord og Dinodiktat.

I 2. klasse tages efter vinterferien testene: Sætningslæs og Sætningsdiktat.

Materialet ”Læseevaluering på begyndertrinnet” af Ina Borstrøm, Alinea, anvendes.

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Som forælder til et barn i 0.-3. klasse, også kaldet indskolingen, handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det også af på dit barns syn på skolen.

Du kan bruge elevplanen til at følge udviklingen i dit barns læring og holde styr på aftaler, du eksempelvis indgår med skolen under skole-hjem-samtaler. På den måde kan du bruge elevplanen aktivt til at skabe rammer, der bedst muligt understøtter dit barns trivsel og læring.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre former for spilleregler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.

Læs mere på EMU - Danmarks læringsportal.