SFO

Hvert barn anerkendes som et unikt individ, og der arbejdes på at inddrage børnene i fællesskaber, der kan udvikle deres empati og sociale kompetencer.

Vi tilbyder pasning/pædagogiske aktiviteter ud fra folkeskole lovens paragraf 3 stk. 7.
Hvert barn anerkendes som et unikt individ, og der arbejdes på at inddrage børnene i fællesskaber, der kan udvikle deres empati og sociale kompetencer.
Vi ønsker at give børnene ro og tryghed via rammer og muligheder, så de kan udvikle sig individuelt og harmonisk.
Vi arbejder bevidst på at opbygge børnenes selvværd og selvhjulpenhed, og vi lægger vægt på at arbejde ud fra barnets forcer og interesseområder.
Vi lægger vægt på respekt for den enkelte og tror på, at ”Frihed under ansvar” udvikler barnet, og vi mener, at man igennem de små ting i hverdagen lægger grundlaget for de store ting i fremtiden.
Vi ønsker at opbygge fællesskabsfølelse og gruppetilhørsforhold til såvel skole/SFO og lokalmiljø.
Relation dannelse barn/barn og barn/voksen er essentielt i det fritidspædagogiske arbejde i vores SFO.

SFO´en er opbygget ud fra en ”åbenplan tankegang”, hvor børnene har mulighed for at være sammen med kammerater fra forskellige årgange og derigennem spejle sig i såvel ældre som yngre børn og danne relationer på tværs af alder, klasser, interessefelter m.m.
Personalet er rollemodeller for børnene såvel igennem ord som handling, og vi har løbende fokus på egen rolle i forhold til udvikling af SFO´en.
Det vægtes højt, at børnene møder personalet i forskellige fora og derfor vil personalet have timer i såvel Glidende Overgang, skole og SFO, så der kan arbejdes ud fra et helhedsperspektiv.
Vi ønsker gennem oplevelser i naturen, bevægelse og kreative aktiviteter samt daglige gøremål at opdrage til ansvarlighed i forhold til en selv og fællesskabet.
Pædagogerne arbejder til stadighed på at udvikle pædagogikken og tilrettelægge aktiviteterne, så de udvikler børnenes potentialer.
SFO’ens pædagoger er også med i skolen, hvor de blandt andet står for dele af den understøttende undervisning og er deltagende på udedagene.

Kvalitetssikring

Pædagogikken rundes løbende på SFO´ens mødeplatforme.
Når der laves brugertilfredshedsundersøgelser, holdes resultatet op mod principperne.

 

Vedtaget juni 2022