Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Børnene går i førskole fra marts/april til skolestart i august.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Glidende overgang til SFO Munkholmskolen

SFO Munkholmskolen modtager førskolebørn fra den 1. marts.

 • Deltagelse i førskolen/Glidende overgang på Munkholmskolen har som mål at:
 • forberede børnene på skolestart
 • børnene lærer skolens personale og andre børn at kende
 • opbygge et godt socialt sammenhold inden skolestart
 • skabe tryghed ved skolens fysiske rammer
 • udvikle børnenes sociale kompetencer gennem leg og andre aktiviteter
 • styrke børnenes evne til at indgå og fungere i et fællesskab
 • lade børnene få kendskab til dansk/bogstaver/talkendskab
 • børnene stifter bekendtskab med skolens struktur
 • introducere dem for dagligdagen i SFO og skabe tryghed ved overgang fra skole og SFO
 • personalet får kendskab til børnenes kompetencer
 • øve hvordan man færdes på skolen
 • opøve selvhjulpenhed.

I overgangsperioden arbejdes der med:

 • at lytte når andre taler
 • at modtage kollektive beskeder og efterleve en kollektiv besked
 • at gå i dialog med både voksne og kammerater
 • at tro på sig selv
 • at vente på at det bliver ens tur
 • at aflæse andres signaler
 • at række hånden op
 • tydelig kravsætning fra de voksnes side
 • selvhjulpenhed omkring daglige opgaver.

For at opnå ovennævnte mål arbejdes der konkret med:

 • turdage
 • dage i hal eller gymnastiksalen
 • kreative aktiviteter
 • legedage
 • besøgsdage i børnehaveklassen
 • fælles samling i spisepauser
 • højtlæsning
 • fysisk aktivitet ude og inde
 • genbesøg i lokale børnehaver.

De største indskolingsbørn deltager desuden i skolens aktivitetstimer.

Organisering af Glidende overgang

Børnene inddeles i to grupper, som er deres primære grupper i overgangsperioden, hvor planlagte aktiviteter foregår. Det skal dog bemærkes, at det ikke er klassedelingen, vi laver.

Der er fast spisepause i gruppen.

Der udarbejdes fireugers planer, som fremsendes til forældrene via skolens intranet.

Der er en primærpædagog i hver gruppe.

Det faste SFO-personale deltager i førskolen om formiddagen.

Personale fra børnehaverne kan ”udlånes” til overgangsperioden.

Førskolebørnene er en del af SFO’ens normale hverdag efter skoletid.

Overlevering/information

Der afholdes et informationsmøde om Glidende overgang/skole/SFO i oktober/november måned inden den generelle skoleindskrivning.

Der fremsendes et brev vedrørende besøgsdage ca. en måned inden opstart.

Forældre/børnehaver inviteres på besøgsdage inden opstart.

Der afholdes et informationsmøde for forældrene umiddelbart inden opstarten.

Der afholdes overleveringsmøde fra primærbørnehave og ved specifikke børn, som har deltagelse af indskolingsleder/primærpædagog og evt. børnehaveklasseleder.

Der udarbejdes i overgangsperioden et børneskema/relationsskema for hvert enkelt barn.