Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra 1. marts til skolestart i august.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Glidende overgang til SFO Munkholmskolen

SFO Munkholmskolen modtager førskolebørn fra den 1. marts.

Deltagelse i førskolen/Glidende overgang på Munkholmskolen har som mål at:

 • forberede børnene på skolestart
 • børnene lærer skolens personale og andre børn at kende
 • opbygge et godt socialt sammenhold inden skolestart
 • skabe tryghed ved skolens fysiske rammer
 • udvikle børnenes sociale kompetencer gennem leg og andre aktiviteter
 • styrke børnenes evne til at indgå og fungere i et fællesskab
 • lade børnene få kendskab til dansk/bogstaver/talkendskab
 • børnene stifter bekendtskab med skolens struktur
 • introducere dem for dagligdagen i SFO og skabe tryghed ved overgang fra skole og SFO
 • personalet får kendskab til børnenes kompetencer
 • øve hvordan man færdes på skolen
 • opøve selvhjulpenhed.
 • I overgangsperioden arbejdes der med:
 • at lytte når andre taler
 • at modtage kollektive beskeder og efterleve en kollektiv besked
 • at gå i dialog med både voksne og kammerater
 • at tro på sig selv
 • at vente på at det bliver ens tur
 • at aflæse andres signaler
 • at række hånden op
 • tydelig kravsætning fra de voksnes side
 • selvhjulpenhed omkring daglige opgaver.

For at opnå ovennævnte mål arbejdes der konkret med:

 • turdage
 • dage i hal eller gymnastiksalen
 • kreative aktiviteter
 • legedage
 • besøgsdage i børnehaveklassen
 • fælles samling i spisepauser
 • højtlæsning
 • fysisk aktivitet ude og inde
 • genbesøg i lokale børnehaver.

Organisering af Glidende overgang

Børnene inddeles som udgangspunkt i to grupper, som er deres primære grupper i overgangsperioden, hvor planlagte aktiviteter foregår. Det skal dog bemærkes, at det ikke er klassedelingen, vi laver.

Der er fast spisepause i gruppen.

Der udarbejdes fireugers planer, som fremsendes til forældrene via AULA.

Der er en primærpædagog i hver gruppe.

Det faste SFO-personale deltager i førskolen om formiddagen.

Personale fra de to primære børnehaver følger med i overgangsperioden.

Førskolebørnene er en del af SFO’ens normale hverdag efter skoletid og er sammen med SFO'ens øvrige børn.

Overlevering/information

Der afholdes et informationsmøde om Glidende overgang/skole/SFO i oktober/november måned inden den generelle skoleindskrivning - jf. Randers Kommunes kommunikationsstrategi.

Der fremsendes et brev vedrørende besøgsdage ca. en måned inden opstart.

Forældre/børnehaver inviteres på besøgsdage inden opstart.

Der afholdes et informationsmøde for forældrene umiddelbart inden opstarten.

Børnehaverne udarbejder overleveringsskemaer på alle børn jf. Randers Kommunes overleveringspolitik.

Der afholdes overleveringsmøde fra primærbørnehave og ved specifikke børn, som har deltagelse af indskolingsleder/primærpædagog og evt. børnehaveklasseleder.

Der udarbejdes i overgangsperioden et børneskema/relationsskema for hvert enkelt barn.