Mellemtrin

Mellemtrinnet foregår fra 4.-6. klasse. Her får eleverne en række nye fag og skal arbejde med nogle obligatoriske emner.

Når eleverne starter på mellemtrinnet, har de mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene håndværk og design og madkundskab.

I 5. klasse bliver eleverne introduceret til sit andet fremmedsprog og kan vælge i mellem enten tysk eller fransk.

I 6. klasse får eleverne ikke nogen nye fag, men der bliver bygget videre på fagene fra 5. klasse.

Derudover dækkes følgende obligatoriske emner på mellemtrinnet:

  • Færdselslære
  • Uddannelse og job
  • Sundhedsundervisning, seksualundervisning og familiekundskab

Læsning på mellemtrinnet

På mellemtrinnet er målet at læse for at lære. På mellemtrinnet handler læsning om at få adgang til andres erfaringer og oplevelser og gøre dem til sine egne.

Elevernes læselyst og -glæde skal bevares og udfordres. På mellemtrinnet er målet endvidere at udvikle flydende læsning.

Det forventes at ”Læs med” er gennemgået på mellemtrinnet.

På mellemtrinnet skelnes der mellem selvstændig læsning og gentaget læsning. Selvstændig læsning er, hvor eleven læser stille for sig selv, både i skolen og hjemme, med minimal støtte og feedback.

Flydende læsning er gentaget læsning, hvor eleverne oplæser tekster med systematisk og tydelig støtte og feedback fra læreren.

Læseudviklingen følges med progressionstrappen fra ”Flydende læsning i praksis”.

Pædagogisk udviklingscenter organiserer deltagelse i oplæsningskonkurrencen.

Forståelsen

Der arbejdes med de fire kategorier:

  1. Repetitionsstrategi: Anvendes for at udvælge og repetere information fra en tekst
  2. Uddybningsstrategi: Det som læseren gør for at få fat i den overordnede og gerne dybere mening med teksten
  3. Organisationsstrategi: Bruges til at bearbejde den nye viden, så den bliver en del af læserens baggrundsviden
  4. Overvågningsstrategier: Bruges til at evaluere læserens egen forståelse af det læste.

Dokumentation og evaluering

Dokumentation af elevens læseudvikling skal være tilgængelig ved elevsamtaler med lærer og forældre. Mappen til flydende læsning danner baggrund for dokumentationen.

Der laves løbende evaluering af den enkelte elevs mål, hvor eleven er aktivt medvirkende.

Viden om den enkelte elevs læseudvikling, resultater og læselyst deles af læreren i teamet ved en læsekonference.

Faglig læsning

Der arbejdes i fagene med før, under og efter læsningen.

Der arbejdes bl.a. med VØL-modellen, ordkendskabskort etc.

Læsevejlederen udleverer et kompendium med forslag til strategier, der understøtter den faglige læsning.

Anvendte materialer

Flydende læsning i praksis

Gode læsestrategier på mellemtrinnet

Elisabeth Arnbak ”Faglig læsning”

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet

På mellemtrinnet, som betegner 4.-6. klassetrin, handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere hos barnet.

Lærere, pædagoger og forældre omkring klasser på mellemtrinnet har til opgave at fastholde de rammer, som understøtter trivsel og læring i klassen. Din rolle som forælder afhænger af dit barns udfordringer på mellemtrinnet. Underviserne er de professionelle i forhold til eventuelt faglige og sociale udfordringer for dit barn. De ser hovedsageligt barnet som elev og som en del af en større gruppe elever, mens du som forælder spiller en anden rolle.

Det er altid en god idé, at du dagligt spørger ind til dit barns skoledag. Måske er der behov for din hjælp til lektierne, og det kan også være en udfordring for dig som forælder. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom på og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke løser alle dit barns udfordringer. Det er ganske lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.

Elevplanen kan skabe overblik over områder, hvor dit barn har særligt behov for din støtte og fokus. Vær som forælder opmærksom på, at elevplanens indhold måske ændrer karakter i løbet af mellemtrinnet i takt med elevernes interesser. I de fleste klasser bliver det i løbet af mellemtrinnet relevant at tale om problemer med digital mobning, og i nogle klasser dukker alkoholdebatten tidligt op.

Læs mere på EMU - Danmarks læringsportal.