Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarterer, fravær, fritagelse, undervisning, snevejr, erstatningsansvar og forsikring.

Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.

Eleverne må ikke løbe i gange, fællesrum og klasselokaler.

Farlige lege og farligt samt forstyrrende legetøj er ikke tilladt på skolens område.

Hvis I cykler til skolen, skal cyklen stilles i cykelskuret. Du skal trække din cykel til og fra cykelskuret (gælder også knallerter).

I må ikke cykle på skolens område fra kl. 7:30 til kl. 15:40.

I skal sammen med jeres lærer sørge for at rydde op og holde orden, så her er rart at være.

Brug af mobiltelefoner er ikke tilladt.

Løbehjul

Løbehjulene opbevares i undervisningstiden i klassens garderobe. I frikvartererne kan de bruges på anviste områder bag husene. Skolen har intet ansvar, hvis løbehjulene beskadiges eller forsvinder.

Tilsyn

Skolernes pligt til at føre tilsyn med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningstidens begyndelse.

Pligten ophører ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolen ved undervisningstidens ophør.

Tilsynet omfatter:

 • Elevernes ophold og færden i skolens bygninger og på skolens arealer.
 • Elevernes overholdelse af skolens forskrifter på fortovs-, gade- eller vejareal umiddelbart uden for skolen.

Hvor undervisningen er henlagt til andre lokaliteter uden for skolen, bør der, hvor forholdene kræver det, etableres fornødent tilsyn med elevernes færden mellem undervisningsstederne.

Tilsynet omfatter ikke elevernes skolevej, herunder evt. befordringsordninger.

Glemte sager

Glemte sager vil blive anbragt i et aflåst rum. Børnene kan af deres klasselærer få oplyst, hvor og hvornår de kan komme og lede efter ting, de har glemt på skolen.

Ved åbent hus-dage kan forældrene gennemse de glemte ting.

Mærkning

Det sker, at børn glemmer tøj på skolen eller får det forbyttet med kammeraters tøj. Hvis dit barns tøj er mærket med navn og klasse, evt. med forbogstaver, er det imidlertid gode chancer for, at tøjet kan skaffes tilbage i rette stand.

Det samme gælder ting, som f.eks. penalhus, linealer og blyanter – de bør også være mærket. Endvidere må skolen forlange, at der skal være bind om udleverede bøger, og at de skal være forsynet med elevens navn og klasse.

Fravær

For at ingen skal være unødigt nervøse for dit barns fravær, er det vigtigt, at skolen får besked – senest på tredjedagen – om årsagen til barnets fravær fra skolen.

Sygdom regnes naturligvis for lovligt fravær, men al andet fravær er ulovligt, med mindre skolen har givet særlig fritagelse.

Når barnet genoptager sin skolegang, bedes du meddele fraværets årsag og varighed i kontaktbogen. Ved længere tids sygdom eller ved gentagne kortere fraværsperioder på grund af sygdom kan skolen forlange lægeattest.

Elever, der efter sygdom kommer i skole, skal være så raske, at de kan tåle at opholde sig udendørs, når de er hensigtsmæssigt påklædt.

Bekymrende fravær

Bekymrende fravær kan være et fravær af et vist omfang, hvor skolen ikke har givet lov eller på anden vis er blevet orienteret om fraværets årsag.

Skolen skal tage aktivt stilling til, om fraværet er bekymrende, og hvordan skolen vil handle på det, hvis fraværet har et omfang på:

 • fem sammenhængende fraværsdage
 • syv dage i en periode på 20 skoledage
 • 15 dage i en periode på 60 skoledage

Fravær i mindre omfang kan også være bekymrende, f.eks. hvis en elev ofte kommer og går i skoletiden, eller hjemmet orienterer om fraværets årsager, men at det alligevel vurderes at handle om bekymrende faktorer. Der er klasselæreren, som vurderer, om fraværet er bekymrende, og sørger for at bringe det på dagsordenen på et tværfagligt møde.

Ulovligt fravær er altid bekymrende og skal altid give anledning til en aktiv handling og kontakt til forældrene.

Hvis en elev overstiger 10 fraværsdage i løbet af et skoleår, så sender skolen besked om dette til forældrene via ForældreIntra.

Hvis en elev overstiger 20 fraværsdage i løbet af et skoleår, får forældrene tilbud om, at sundhedsplejersken eller andre kan inddrages.

Hvis en elev overstiger 30 fraværsdage i løbet af et skoleår, indberetter skolen til de sociale myndigheder/PPR.

Klasselæreren er ansvarlig for proceduren i samarbejde med skolens kontor.

Fritagelse fra undervisning

Hvis en elev skal have fri fra skolen enkelte timer eller en hel dag, kan klasselæreren give tilladelse. Hvis det er for en længere periode, er det nødvendigt skriftligt at ansøge skolelederen.

Alle skolens fag er i de første syv år obligatoriske, dog med undtagelse af følgende:

 • Kristendomsundervisning: Fritagelse for deltagelse kan under særlige omstændigheder gives på hjemmets begæring.
 • Tysk: Kan fravælges efter forudgående aftale med UU-vejleder og skolens ledelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at valgfag er obligatoriske på alle klassetrin i udskolingen pga. Munkholmskolens deltagelse i projektet ”Ny Nordisk Skole”, som har til formål at øge elevernes uddannelsesparathed.

Der gives på Munkholmskolen desuden et tilbud om frivillig musik. Der er etableret musikundervisning under Randers Musikskole. I den udstrækning der er nok tilmeldte elever, vil der blive givet undervisning i de mest gængse instrumenter. Der udleveres en brochure fra Randers Musikskole hvert år omkring maj måned.

Idrætsundervisningen

Til idrætstimerne anbefales det, at dit barn medbringer bluse, bukser, sportssko, og når barnet skal bade, håndklæde og evt. badetøfler.

Fra 2. klasse kræves badning efter hver idrætstime.

Udendørs kan anbefales strømper og udendørs sportssko.

Alle børn har svømning i 5. klasse.

Snevejr kl. 06.00 om morgenen

Hvis vejvæsenets personale skønner, at skolebusserne ikke kan køre, kontaktes afdelingslederen for skoleområdet.

Gennem regionaludsendelserne kl. 6:10-7:00 og 7:10-7:30 (Østjyllands Radio (P4) samt Østjyllands Radios hjemmeside www.dr.dk/aarhus og Radio ABC) gives meddelelse om, at undervisningen aflyses.

Samtidig meddeles, at der etableres pasningsordning på skolerne.

Lærerne møder på skolen.

Hvis vejvæsenets personale skønner, at skolebusserne ikke kan køre ad de mindre veje, kontaktes afdelingslederen for skoleområdet.

Gennem regionaludsendelsen kl. 6:10-7:00 og 7:10-7:30 (Østjyllands Radio) gives meddelelse om, at skolekørslen på de mindre veje aflyses.

Skolebusserne på de øvrige ruter kører, og elever, der befordres med disse busser, skal møde på skolerne.

De mindre veje i Munkholmskolens distrikt (rute 6) er Vandmøllevej, Milskovvej og Bjørnkærvej.

Snevejr i løbet af skoledagen

Hvis vejvæsenets personale meddeler, at der er risiko for, at vejene lukker, og skolebusserne ikke kan køre ved normal skolegangs afslutning, sker følgende:

 1. Samtlige buselever sendes hjem snarest.
 2. Øvrige elever i 7.-9.klasse får fri efter 4. lektion (kl. 11.30).
 3. Inden øvrige elever i 0.-6. klasse sendes hjem, kontaktes hjemmet. Der tilbydes pasning på skolen indtil efter 4. lektion for de børn, hvor man ikke har fået kontakt til hjemmet.
 4. Elever, der er tilmeldt skolefritidsordningen, går til skolefritidslokalet efter deres normale ”skema”. Her forventes eleverne afhentet af forældrene.

Skulle denne fremgangsmåde for nogle elevers vedkommende have en uheldig virkning, bedes hjemmet kontakte skolen, og de nødvendige forholdsregler bliver truffet.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Tyveri og mistede ting

Skolen har ingen erstatningspligt over for de ting, eleverne medbringer i skolen. Bliver der ødelagt eller mistet noget, vil klasselæreren dog hjælpe med at undersøge sagen.

Der kan forekomme enkelte tilfælde af tyveri på skolen. Derfor beder vi om, at børnene ikke medbringer penge og ting af værdi i skole, når det ikke er strengt nødvendigt.

Skal barnet have penge med, må pengene ikke anbringes i lommerne på overtøjet uden for klasseværelset. Klasselæreren kan eventuelt opbevare værdigenstande for barnet.

Hvis du skal flytte, beder vi dig omgående meddele det til skolen, hvad enten flytningen finder sted inden for kommunen eller er til en anden kommune.

Hvis du overvejer at flytte dit barn til en anden skole, beder vi dig kontakte dit barns klasselærer/skolens ledelse snarest, så vi sammen kan drøfte dette.

Det er et særkende for dansk skole, at en enkelt lærer er ansvarlig for såvel de enkelte elever som for den pågældende klasse.

Denne lærer kaldes en klasselærer, og han/hun vil gennem hele skoleforløbet stå for eleverne som ”deres egen lærer”. Sædvanligvis er klasselæreren den lærer, der har eleverne i flest timer.

Det vil være hensigtsmæssigt, at forældrehenvendelser til skolen sker gennem klasselæreren. Ligeledes vil henvendelser fra skolen til hjemmene oftest gå gennem klasselæreren.

Desuden skal klasselæreren sørge for, at de timeløse fag (f.eks. færdselsundervisning, seksualundervisning, sundhedslære) bliver behandlet i klassen. Ofte vil dette ske i ”Klassens tid”, hvor eleverne altid undervises af klasselæreren.

Da klasselæreren som regel er den lærer, der har mest kendskab til den enkelte elev, vil han/hun også være eleven og hjemmet en støtte i de forskellige valgsituationer i løbet af skoletiden.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.