Skolens profil

Munkholmskolen er en skole med elever fra 0.-9. klasse.

Munkholmskolen ligger i Stevnstrup otte km fra Randers bycentrum i et boligudviklingsområde og dermed et børnerigt område. Aktuelt er skolens elevgrundlag kraftigt stigende med sikkerhed for to klasser på hvert årgangsspor.

Skolen er organiseret i indskoling, mellemtrin og udskoling, uden at der er adskillelse mellem grupperne. Personalet har mulighed for at komme på alle klassetrin – afhængig af fagfordelingen.

Munkholmskolen er en dynamisk, åben skole, hvor det børnenes forskellighed anerkendes som en mangfoldig ressource, og hvor de udfordres fagligt og socialt, så de lærer og udvikler sig optimalt ud fra deres iboende potentiale.

Munkholmskolen er et trygt læringsmiljø, hvor kreativitet, glæde, nysgerrighed og mod til nytænkning karakteriserer hverdagen. Vi danner – og uddanner – børnene til at tage ansvar for sig selv og fællesskabet og til selvstændigt og kritisk at tage del i det demokratiske land, vi lever i. Vi er en fagligt stærk skole, hvor vi professionelt arbejder med at udvikle vores undervisning og pædagogik til gavn for børnenes læring og udvikling.

Forældresamarbejdet mellem skole og hjem er præget af gensidig ansvarlighed i forhold til denne opgave og respekt for de forskellige roller, vi spiller i forhold til børnenes læring og udvikling. Forældrene opdrager børnene, skolen socialiserer børnene, og vi arbejder med udgangspunkt i Munkholmskolens visioner.

Vi anser læsning for et væsentligt indsatsområde på Munkholmskolen, og derfor har vi udarbejdet handleplan for læsningen. Vi forventer at alle fag tager ansvar for læsningen. Vi har således fokus på læsning og fagliglæsning gennem hele skoleforløbet.

Læs mere om læseplanerne under menupunkterne Indskoling, Mellemtrin og Udskoling.

Munkholmskolen er en Grønt Flag-skole; vi ønsker en grøn profil.

Derfor sætter vi miljøundervisning og undervisning om bæredygtig udvikling højt på dagsordenen. Vi vil som institution selv tage vare på miljøet og hele tiden arbejde frem mod at blive en endnu mere bæredygtig institution. Det betyder, at skolen ikke alene sætter et mindre globalt fodaftryk gennem et mindre ressourceforbrug, men også reelt sparer penge.

Formål

Formålet er at give eleverne indsigt i energiforbrug og energibegrænsning i et globalt perspektiv med udgangspunkt i et lokalt forankret projekt om energistrømme på Munkholmskolen. Samtidig vil vi give eleverne indsigt i virksomheders interne muligheder for at skabe uddannelse og avancement.

Hvert skoleår skal vi udarbejde og gennemføre projekter, der berettiger til Friluftrådets grønne flag for folkeskoler.

Vi skal nedsætte vores forbrug af vand, el og naturgas ved at bevidstgøre eleverne om andre muligheder ved at skabe/danne gode energirigtige vaner.

Grønt Flag – Grøn Skole

Der nedsættes et miljøråd, som består af elever, lærere, ledelse, teknisk personale og også gerne forældre.

Miljørådets ansvar er at:

 • udarbejde en miljørevision (oversigt over miljøets og naturens tilstand på og omkring skolen).
 • udarbejde en miljøhandleplan (hvilke miljømål vil vi arbejde for at opnå det næste skoleår, hvordan undervisningen skal gennemføres).
 • udarbejde en miljøvision (eleverne formulerer visioner, der skal synliggøre Grønt-Flag-arbejdet).
 • udarbejde og indsende den afsluttende rapport (miljøarbejdet på skolen dokumenteres og indsendes til sekretariatet for godkendelse).

Krav: Mindst 15 % af eleverne skal være særligt aktive, dvs. deltage i et undervisningsforløb og på den måde op fylde temakravene. Eks. vil stort set alle elever blive inddraget, hvis det eks. handler om at spare på vandet.

Der kan iværksættes projekter indenfor følgende områder:

 • Vand
 • Energi
 • Affald
 • Natur
 • Økologisk produktion
 • Klimaforandringer
 • Hverdagens kemi
 • Transport
 • Bæredygtigt landbrug
 • Friluftsliv

Samarbejde med virksomheder

Arbejdet i Grønt Flag handler om virkelige og autentiske problemstillinger. Derfor er der til alle temaer krav om, at eleverne besøger virksomheder, offentlige værker, borgere m.fl. med henblik på at samle informationer. Eleverne skal ud af skolen og undersøge virkelige miljøspørgsmål og tale med de mennesker, der til daglig arbejder med miljøspørgsmålene eller er påvirket af miljøspørgsmål.

Skolen har et samarbejde med Grundfos, som kan komme på besøg på skolen og give indsigt i relevante problemstillinger og problemformuleringer, f.eks. rent vand, pumpers betydning i dagligdagen i vestlige samfund, muligheder for 3. verdenslande og vand generelt etc.

Formålet for ressourcecenteret er at hjælpe elever, der har brug for en særlig støtte eller hensyntagen, personligt, fagligt, socialt eller emotionelt.

Munkholmskolens ressourcecenter deltager i undervisningen af elever med særlige behov når:

 • Elever har indlæringsvanskeligheder
 • Elever er i adfærds-, kontakt- eller trivselsudfordringer.

Arbejdsgrundlaget for ressourcecenteret

Den medarbejder fra ressourcecentret, som skal hjælpe eleverne, betegnes i daglig tale som ”Ressourcen”.

Ressourcen tager sit udgangspunkt i den enkelte elevens kompetencer og potentiale.

Der udarbejdes, ved opstart af et forløb, en individuel plan for elev/elever, som skal modtage en ekstra ressource.

Samarbejdet om eleven skal være karakteriseret ved nærhed, mindsteindgreb, helhed, effektivitet og empati.

Ressourcen skal som udgangspunkt placeres i elevens daglige undervisningsmiljø.

Hjælpen kan være forebyggende, foregribende eller indgribende.

Der kan desuden ske rådgivning/sparring til lærere/lærerteams.

Kontaktlærer og specialundervisningslærer koordinerer varetagelsen af skole-hjem-samarbejdet.

Kontaktlærer, faglærer og ressourcecenterlærer samarbejder om de henviste elever.

Efter en kursusperiodes udløb foretages en evaluering af arbejdets effekt. Denne evaluering er med til at danne grundlag for det videre arbejde med eleven.

Socialpædagogisk indsats – AKT

Her tænkes og arbejdes der ud fra elevens helhedssituation, idet alle faktorer omkring en problemstilling såvel hjemlig, fritidsmæssig og skolemæssig bør indgå i en helhed (LP-model).

AKT-teamet udvikler strategier for, hvorledes skolen kan tilpasses elever med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer samtidig med, at eleven lærer at tilpasse sig skolen.

Læs mere om AKT.

Kompetencecenterets team

Teamet består af lærere og evt. pædagoger med særlig faglighed/viden indenfor området.

Teamet er selvstyrende i tæt samarbejde med ledelsen.

Teamets primære opgave er at hjælpe børn med udfordringer i skoledagen.

Teamets sekundære opgave er at rådgive, vejlede og supervisere kolleger.

Teamet bør have et ugentligt timetal, som sikrer en hensigtsmæssig fleksibilitet

Der er en primær koordinator i ressourcecenteret, som står for overblik, daglig drift og samarbejde med ledelsen.

Teamets deltagere mødes regelmæssigt i teammøder, endvidere er der samarbejdsmøder med forældre, PPR, skolens ledelse og andre relevante samarbejdspartnere.